Vårårsmötet 2017

Referat från årsmötet

Mikael Svensson Upsala GK tilldelades utmärkelsen Årets Juniorledare 2016 på UGFs vårårsmöte som hölls på GolfUppsala, Söderby den 30 mars 2017. Förutom diplom fick Mikael även ett utbildningsstipendium på 7 000 kronor. Läs styrelsens motivering här.  

Årsmötet leddes av Rolf Carlsson, Enköpings GK, som snabbt och säkert lotsade ombud och övriga deltagare genom dagordningen. Verksamhetsberättelsen föredrogs, liksom resultat- och balansräkning för 2016. 2016 gav ett positivt resultat på 117 903:-, som överfördes i ny räkning. Styrelsen beviljades på förslag från revisorerna ansvarsfrihet för 2016.

Till revisor för 2017 valdes Kenneth Turban och som ersättare valdes Roger Ohlsson.

Handlingarna till förbundsmötet behandlades. Ombuden fick ett öppet mandat vad gäller behandlingen av förslag till avgiftshöjning inför 2018 på 3 kronor per seniormedlem. Inför behandlingen av UGFs motion angående Riktlinjer för verksamhetsrevisorer fick ombuden bundna mandat, Uppland skall vidhålla motionsyrkandet.

På förslaget om ändrad betalmodell och valberedningens förslag framfördes inga synpunkter.

Till förbundsmötet som hålls i Stockholm den 23 april utsågs fyra ombud

  • UGFs ordförande Reidar Andersson,
  • Burvik GKs ordförande Leif Ollerstam,
  • Upsala GKs ordförande Bo Lundquist och
  • Enköpings GKs ordförande Gunnar Lundin.

Efter mötet höll Johan Kannerberg ett uppskattat och intressant föredrag.

Klubbarna informerades om att UGF även i år kommer att göra klubbesök, men att upplägget blir annorlunda än under 2016. Avsikten i år blir att träffa klubbarna i ”kluster” där två till tre representanter från varje klubb deltar. Syftet med träffarna är bl.a. att lära av varandra och utveckla samverkan mellan UGF och klubb. UGF återkommer med mer information.

Mötet beslutade att nästa ordförandekonferens kommer att hållas på Roslagens GK Norrtälje fredagen den 18 augusti.

/Reidar Andersson


Härmed kallas till vårårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 30 mars 2017 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Johan Kannerberg

Efter mötesförhandlingarna kaffe och därefter föredrag av Johan Kannerberg, SGF, samt behandling av övriga frågor. Övriga frågor som bl.a. kommer att tas upp är UGFs nya hemsida, Årets juniorledare 2016, Ordförandekonferenser i april och augusti, Höstårsmöte/Golfting.

Ordförande i GK eller klubbchefer erhöll kallelse via e-post 2017-02-13.

Handlingar:

Förslag till dagordning 2017-03-30
Fullmakt
Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2016
Revisionsrapport 2016
Motion från UGF angående verksamhetsrevisorernas inriktning
Förbundsstyrelsens yttrande över denna motion