Vårårsmötet 2013

Årsmötet är genomfört och styrelsen har beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Här finns protokollet och röstlängden/närvarolistan samt Anders Sjögrens och Kim Sintorns presentationer.

Bo Bengtssons presentation finns här.

Efter årsmötet diskuterades följande punkter:

Bankonsulenten Kim Sintorn presenterade sig och gav lägesrapport om våra golfbanor.

 • ERFA-träffar genomförs 15/5 och 2/10
 • GUB-light – 2 dagars grundutbildning för nyanställda och säsongsanställda banarbetare 20-21/5
 • Klubbesök kommer under året att genomföras på samtliga anläggningar (se schema på Kims blogg)
 • Hemsida Kims blogg

UGFs styrelse (klicka på länkar för info)

 • Idrott Online Klubb – samtliga klubbar måste öppna klubbens sida
 • Uppdatering av medlemmar, utbildning
 • Info och utbildning om Idrottslyftet
 • Kartläggning av utbildningsbehov GIT – enkät skickas ut till klubbarna. Frågestrukturen följer kapitelindelningen i GIT Onlinehjälpen, som f.ö. ger en mycket bra bild över funktionalitet och möjligheter i GIT. (Ny version släpps den 26/3)
 • Introduktionskort SGF, UGF och klubbutbyte. SGFs kort registreras i GIT. UGF registrerar distriktets kort i Easyresearch och skickar ut lista inför säsongstarten. Klubbarna erhåller vecka 13 en webblänk där man kan registrera om man vill delta i utbyte av klubbkort där man också registrerar vilka som tilldelats kort.
 • Greenfeeutbyte vardagar – klubbar anmäler deltagande på webblänk som skickas ut v 13.
 • Tävlingsutbyte Uppland – klubbarna anmäler tävlingar till Ragnar Gedeborg. Mycket bra för klubbarna att delta, då man kan öka antalet tävlingsfria dagar på klubben, vilket ger möjligheter till ökade greenfeeintäkter.
 • UNT Masters – golfbilagan den 12/5 2013. UGFs ansvarige för redaktionellt textinnehåll är Håkan Sjöberg. Tipsa om läsvärda ämnen som kan locka läsare till golfen.
 • Ordförandekonferens med golf den 8/8 2013 på Öregrunds GK
  (inför SGF-s planeringsmöte i Södermanland 9-11/8 2013). Ordförande + 1 från varje klubb inbjuds.
 • Det på golftinget presenterade projektet med aGolf genomförs ej pga att ekonomiskt stöd inte kan erhållas från SGF. Nytt erbjudande om deltagande i aGolf-enkät har inkommit. Kan kombineras med en utbildningsdag för de som nappar.
 • Information om GEO – certifiering av miljön. Bo Thyselius informerade om att flera klubbar i kartläggningen om Miljöbokslut 2012 anmält sitt intresse att delta. Mer info kommer på Bana/Miljös hemsida.
 • Sören Ohlsson, ordförande i Öregrunds GK har föreslagit att UGF skulle inbjuda till ett projekt som syftar till att ta fram ett verktyg för processorienterat planerings- och styrsystem för golfklubbar. Eftersom Sören ej var närvarande vid mötet kommer ytterligare info att lämnas vid ordförandekonferensen den 16/4.
 • Klubbarna var positiva till att UGF skulle delta i Golfmässa i Fyrishof i oktober 2013. Förhandling om kostnader upptas.

Bo Bengtsson bitr generalsekr SGF informerade om sin roll som distriktsansvarig för Uppland och Bohuslän-Dal och redovisade statistik över årets medlemsflöden och bokningar.


Upplands Golfdistriktsförbund kallar härmed till vårårsmöte, jämlikt §11 i distriktets stadgar. Mötet äger rum den 20 mars 2013 på Scandic Hotel Uppsala Nord kl 18.30. UGF bjuder på enkel förtäring från kl. 18.00.

Medverkan av Anders G. Sjögren SGFs förbundsstyrelse, som presenterar ärenden som ska behandlas på SGFs förbundsmöte den 20 april. Även bankonsulenten Kim Sintorn från Golfens Hus medverkar.

På vårmötet behandlas UGF-styrelsens årsredovisning för det senaste verksamhetsåret samt revisorernas berättelse över UGF-styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Årets Juniorledare i Uppland 2013 prisas. Nomineringar till utmärkelsen skickas till anders.wasberg@gmail.com senast den 1/3.

Handlingar till årsmötet finns i Dokumentarkivet.

 • Dagordning inkl. informationspunkter (ny 2013-03-17)
 • Röstlängd
 • Verksamhetsberättelse 2012
 • Resultatrapport 2012
 • Balansrapport 2012
 • Revisionsberättelse 2012
 • Fullmakt – mall (om klubben företräds av annan än ordförande)
 • Ärenden som ska behandlas på SGFs FM finns på denna länk

Deltagande anmäls i webbformulär som skickats ut till ordförande.

Förbundsmötesärenden föredras på årsmötet men beslut om förbundsmötesombudens agerande fastställs i ordförandekonferens den 16/4, så att klubbarna hinner diskutera ärendena i resp. styrelser.