Syftet med Introduktionskort är att öka erfarenhetsutbytet mellan distrikt och klubbar, att lära av varandra och att stimulera ideellt arbete på klubbarna och i distriktet. Den klubb kortinnehavaren avser att besöka ska kontaktas i samband med att tid bokas! Besök ska föranmälas för att klubben ska förväntas bjuda på fritt spel. Generellt gäller att inga innehavare av Introduktionskort utfärdade av SGF, PGA, SGA eller GAF tilldelas distriktskort. UGFs policy för nyttjande av korten överensstämmer med SGFs policy för introduktionskort som fastställdes av Förbundsmötet 2010.


Introduktionskort för ledare på distriktsnivå s.k. UGF-kort:

Ett personligt kort, som får användas vid minst ett tillfälle per år och klubb inom distriktet. Kortet gäller på samtliga klubbar/anläggningar inom distriktet eftersom innehavarna har uppdrag att arbeta för samtliga anläggningar i distriktet.

Kortet tilldelas:
• Ledamöter i distriktsstyrelse
• Ledamöter i kommittéer, utsedda av distriktet
• Valberedning
• Banvärderare
• Distriktsdomare
• Innehavare av distriktets förtjänsttecken i guld (livslångt)
• Innehavare av distriktets förtjänsttecken i silver (under 5 år)
• Föregående års distriktsmästare individuellt (under ett år)


Inga fysiska kort delas ut utan kortinnehavare ska visa upp UGF-kortet via appen Cardskipper installerad på sin mobil.
För innehavare av distriktets förtjänsttecken så skickas inga Cardskipper kort ut. Istället finns uppgifterna om UGF-kortet i deras profil i ”Min Golf”.