UGFs Verksamhet

--UGFs Verksamhet
UGFs Verksamhet 2018-11-08T17:32:57+00:00

Se verksamhetsplan 2019 som pdf-fil här:
UGF verksamhetsplan 2019

Ur Verksamhetsplanen för 2019

Idrottsrörelsens verksamhetsidé

 • • Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra.
  • Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning.
  • Vi delar in vår idrott efter ålder och ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott
  till och med tolv års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar upp till och med
  21 år. Med vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 21 år.
  • I barnidrotten leker vi och låter barnen lära sig olika idrotter. Barnets allsidiga
  idrottsutveckling är normgivande för verksamheten. Tävling är en del av leken och ska alltid
  ske på barnens villkor. I ungdomsidrotten och vuxenidrotten skiljer vi på prestationsinriktad
  tävlingsidrott och hälsoinriktad bredd- och motionsidrott.
  • I tävlingsidrotten är prestationsförbättring och goda tävlingsresultat vägledande. I den
  hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten är trivsel och välbefinnande normgivande medan
  prestation och resultat är av underordnad betydelse.

Idrott för barn och ungdomar upp till 18 år ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s
konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen).

SGFs verksamhetsinriktning styr

För att verka i visionens riktning och följa verksamhetsidén har FS formulerat långsiktiga
verksamhetsstrategier. För ökad tydlighet är dessa indelade efter en intressentmodell, där
strategierna strukturerats efter Golfklubben, Golfspelet, Golfspelaren, Golfledaren och Golfen
& samhället.

Länk till SGFs verksamhetsinriktning 2017-2018

Ändamålsparagrafen – UGF stadgar § 1

Upplands Golfdistriktsförbund (UGF) skall dels verka på de anslutna golfklubbarnas uppdrag och dels i enlighet med Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska Golfförbundets (SGF) stadgar, såsom SGF:s regionala organ, ha ett samlat ansvar för golfsporten inom distriktets geografiska område.

UGFs uppdrag

UGF har två uppdragsgivare, dels de anslutna klubbarna, dels RF och SGF..

Uppdraget från SGF innebär att UGF bl.a. ska

 • representera distriktets klubbar gentemot förbundet mellan förbundsmötena
 • stödja klubbarnas verksamhet genom samordning av förbunds- och distriktstävlingar,
 • genomföra utbildning svara för tillsynen över verksamheten i klubbarna när det gäller regel- och handicapärenden samt disciplinfrågor
 • verka för att beslut som fattas på förbundsmöte förverkligas

Uppdraget från de anslutna klubbarna fastställs av klubbarna i årsmötet genom beslut om den årliga verksamhetsplanen. I planarbetet har vår strävan varit att identifiera och analysera behov och önskemål från klubbar och golfare, för att kunna erbjuda rätt tjänster och service.

Vår ambition är att UGF ska bidra till att stärka och bredda idrotten golf i Uppland. Vi ska vara ett kompetenscentrum som samlar och engagerar klubbarna i

 • verksamhet som bedrivs bättre i distriktets regi än om klubbarna skulle genomföra dem var för sig på egen hand
 • gemensamma aktiviteter som gynnar en positiv utveckling inom klubbarna såväl som inom golfsporten som helhet
 • en konstruktiv diskussion om golfens utveckling i distriktet

UGFs vision

”Vi är ett föredöme”

Detta innebär att:

 • Vi skall vara ett väl fungerande distrikt i såväl förbundets som medlemmarnas ögon..
 • Ledare och aktiva i upplandsklubbarna känner väl till och uppskattar distriktets arbete.

Vår värdegrund

”För golfens bästa, i golfens anda”

Detta innebär att:

 • Vi arbetar mot gemensamma mål som fastställs av distriktets klubbar och i SGFs och UGFs demokratiska organ
 • Vår verksamhet präglas av en stark och vital demokratisk process, en utvecklad kommunikation för delaktighet samt en stark genomförandeförmåga
 • Vi stimulerar ett gott samarbete mellan klubbarna och är lyhörda för klubbarnas behov
 • Vi är proaktiva och bedriver vår verksamhet med initiativförmåga och framsynthet

UGFs prioriteringar 2019

Utifrån SGFs vision, som antagits av SGFs förbundsmöte, vår egen vision, idrottsrörelsens
verksamhetsidé, som redovisats ovan och uppdragen och som redovisas nedan.

UGF kommer under 2019 att satsa inom följande särskilt prioriterade områden:

 • • Stärka golfens ställning i samhället – arbeta aktivt i projektet Golfnyttan i samhället
  • En särskild satsning på ungdomar – både flickor och pojkar, bredd och elit
  • Fortsatt arbete med miljöcertifiering, GEO- certifiering, av distriktets klubbar
  • Kompetensutveckling av ledare, förtroendevalda och anställda i klubbarna
  • Verka för att distriktets banor uppfyller rimliga säkerhetskrav
  • Granska och uppdatera funktionärsregistret i GIT över ansvariga personer för
  verksamheten
  • Att UGFs styrelse gör klubbesök i klusterform
  • Utbilda distriktsdomare
  • Att ha en informativ hemsida
  • Utbilda klubbarna vad gäller regel- och handicapärenden, handicaprevision samt
  disciplinfrågorMål, uppdrag och aktiviteter redovisas i det följande för respektive kommitté.
  Styrelsen bedömer att vi har goda möjligheter att nå våra mål.

Huvuddelen av distriktets verksamhet genomförs av kommittéer med egna verksamhetsplaner och egen budgetram.