Klubbar/associationer inom Upplands Golfdistriktförbund UGF med anslutningsform, bildandeår, invalsår finns här som pdf. (2018-juni)

Här finns länkar till hemsidorna för samtliga 21 klubbar (medlemsföreningar) och tre associationer (golfbolag) i distriktet.Golfdistriktsförbundens roll och uppgifter i invalsprocessen beskrivs i Handbok invals- och anslutningsproceduren till Svenska Golfförbundet (SGF)Där återfinns också grunder och former för anslutning samt anslutna klubbars/anläggningars rättigheter och skyldigheter.

Läs längst ner på sidan om de skärpta regler för GK, som antogs av Förbundsmötet 2011.

Mallstadgar för GK

Delar av Mallstadgarna för GK är efter beslut i FM 2011 tvingande, varför varje GK uppmanas att göra en översyn av stadgarna så att minimikravet i enlighet med lydelse i mallstadgarna uppfylls. Ändringarna ska vara införda i golfklubbens stadgar senast 30 juni 2012.

Här finns gällande Mallstadgar för GK 2011-04-16 som pdf och wordfil.

Om nyttjanderättsavtal

Om klubben inte äger sin mark eller anläggning krävs ett nyttjanderättsavtal. SGFs klubbserviceenhet har utarbetat mallar för sådana avtal. I filen Nyttjanderättsavtal.pdf finns förslag till avtal för i princip fyra olika situationer.

Avtalsexempel 1 och 2 avser situationen då markägaren etc. upplåter endast mark eller mark och byggnader, medan det är golfklubben som anlägger och driver banan. De båda avtalsexemplen 3a och 3b är avsedda för fall då markägaren upplåter en färdig golfanläggning åt klubben.

Ett väl genomtänkt och formulerat avtal fungerar som ett styrmedel och har som främsta funktion att binda parterna vid ett överenskommet handlingssätt.

SGF:s klubbserviceenhet ger råd till parter som avser att upplåta mark för och anlägga samt driva golfbana.

Förbundsmötet 2010 beslutade om tre tillägg i nyttjanderättsavtal, som ska vara obligatoriska för medlemskap i SGF (M1/M2). Tilläggen innebär att bana/anläggning ska

  • följa SGFs utfärdade bestämmelser avseende förbunds- och distriktstävlingar
  • följa SGFs utfärdade bestämmelser avseende SGFs introduktionskort

och att klubben förfogar över de vid årsmötet beslutade medlemsavgifterna, så att klubben kan betala stadgade avgifter till SGF och GDF.

SGF har för 2012 gjort en översyn av regelsystemet för A1-klubbar och har 2011-12-06 antagit ny avtalsmall med bilagor.

Anslutningsformer

Inom SGF finns fyra anslutningsformer – två medlemsformer M1 och M2 samt två associationsformer A1 och A2. Här följer en kort beskrivning av anslutningsformerna. Den fullständiga beskrivningen meddefinitioner, skyldigheter och rättigheter finns i Handboken.

MEDLEMSKAP – M 1
Avser medlemskap med egen eller anvisad bana där klubbmedlemmarna kan beredas varaktig möjlighet till golfspel (avtalstid minst fem år) i enlighet med idrottens verksamhetsidé.
Medlemskap i denna form kräver anpassning till av RF (Riksidrottsförbundet) formulerade krav för ideell förening.

MEDLEMSKAP – M2
Avser tidsbegränsat medlemskap för ny GK med egen bana omfattande minst 9 hål som kan värderas enligt slope system (GDF måste intyga detta) alternativt, att GK har avtal med annantill SGF ansluten golfklubb, med banvärderad bana – i geografisk närhet.

Medlemskapet-M2 är tidsbegränsat till minst två (2) år, omprövas härefter, och möjlighet till förlängning finns med ett år i taget. Bedömningen om GK skall få förlängt medlemskap-M2 eller medlemskap M1 baseras bl.a. på om klubbmedlemmarna kan beredas fortsatt varaktig möjlighet till spel på egen eller anvisad golfbana och om GK i övrigt uppfyller villkor för medlemskap i SGF.

ANSLUTNING – A1
Anslutning till SGF med A1-avtal avser juridisk person med egen golfbana enligt SGF:s definition där spelrättsinnehavarna kan beredas varaktig möjlighet till golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé. A1-avtal kan även tecknas med association som erhållit bygglov för golfbana och påbörjat byggstart. Parternas rättigheter och skyldigheter regleras genom avtal och tecknas med SGF.

ANSLUTNING-A2
Anslutning till SGF med A2-avtal avser juridisk person med anläggning som ej har individuella spelrätter kopplade till anläggningen, exempelvis en träningsanläggning eller en öppen golfbana (s.k. Pay-and-play bana). Parternas rättigheter och skyldigheter regleras genom avtal och tecknas med SGF.

Om klubben går i konkurs, vad händer då med medlemmarna?

Får de fortfarande spela, kan de tävla, fungerar fortfarande handicap och sådant? Svensk Golf svarar på frågorna om vad som händer. Läs artikel på Golf.se.

Skärpta regler antagna på Förbundsmötet 2011

Förbundsmötet 2011 röstade ja till Förbundsstyrelsens förslag om skärpta regler för medlemskap i SGF – ”Ordning och reda i Golfsverige”.

Det är viktigt för alla medlemsklubbar att det bedrivs en sund verksamhet i Golfsverige och att golfspelarna vågar lita på att den klubb som de investerar eller lånar pengar till sköts på ett korrekt sätt. Tyvärr har det funnits en del klubbar och ägarbolag som misskött verksamheterna gentemot medlemmar och övriga klubbar.

I korthet innebär beslutet följande:

1.     Alla golfklubbar och golfbolag ska varje år maila verksamhetsberättelsen med resultat- och balansräkning samt protokollet från årsmötet (bolagsstämman) till SGF. Skicka dokumenten (pdf- eller Word-filer) till info@sgf.golf.se.

2.     Alla golfklubbar ska ha ett organisationsnummer som utfärdats av Skatteverket. Nästan alla har det idag. Rapportera numret till info@sgf.golf.se

3.     Endast aktiebolag ska kunna anslutas till SGF via associationsavtal (A1 och A2).

4.     Alla golfklubbar och golfbolag ska registrera sina officiella post- och e-postadresser samt befattningshavare i Golfens IT-system (GIT). Frågor eller problem? Kontakta GIT-supporten på telefon 08-622 15 70.

5.     Det har införts två nya bestämmelser i normalstadgarna om krav på beslut av årsmöte vid försäljning mm av golfanläggning, och att styrelsen ska kalla till årsmöte när klubben inte antas kunna betala förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort. Dessa två paragrafer är tillsammans med ytterligare sex andra tvingande med krav på att de antas av alla golfklubbar senast den 30 juni 2012. Mallstadgar finns att hämta på Golf.se: http://www.golf.se/Global/SGF/Klubb/Medlemskap/NormalstadgarGK.pdf 

PM om spelrätts- och aktiefinansiering i GK  
Kan en spelrätt sägas upp eller kan en aktieägare påkalla en ”paus”? Frågor som dessa besvaras i en promemoria som har tagits fram på uppdrag av Svenska Golfförbundet i syfte att utreda och belysa vissa frågeställningar kring spelrätts- och aktiefinansiering i en golfklubb.

Läs hela PM:en