Aktuellt från Bana och Miljö

---Aktuellt från Bana och Miljö
Aktuellt från Bana och Miljö 2019-12-12T15:42:18+00:00

uppdaterad 2019-12-11

Certifieringsträff med framåtanda, 9 dec 2019

Sedan i våras har sju klubbar i distriktet arbetat med att GEO-certifiera sina anläggningar. Det har varit med växlande framgång pga strul med den applikation som man arbetat i. Nu är dock de problemen lösta och jobbet går vidare.

Vid den senaste träffen 9 december redovisade klubbarna hur långt man kommit och vilka stötestenar man träffat på. Det vi konstaterade var bl.a. detta:

 • Viktigt att man är åtminstone två personer från klubben som hjälps åt och delar på arbetsuppgifterna.
 • Det måste finnas intresse och engagemang från styrelsen att ta till sig resultaten och dra nytta av dessa i det vardagliga arbetet.

Nu arbetar klubbarna vidare och nästa träff planeras till vecka 9 år 2020. Förhoppningen är att man ska vara i mål till sommaren.

Bo Thyselius

UGFs kommitté för Bana & MiljöERFA-träff för banansvariga 4 april

Representanter från sju av distriktets klubbar mötte upp på Upsala GK för att utbyta erfarenheter från förra säsongen och den just avslutade vintern. Alla klubbar rapporterade att grönytorna klarat sig bra. Visst bekymmer med snömögel hade förekommit under senhösten på grund av den blöta hösten. Flertalet banor hoppas kunna öppna till påsk.

Några banor har haft problem med vildsvin, som bökat i fairways och ruffar. Svinen tar sig in, trots elstängsel, via vägar och järnvägar som går genom anläggningarna.

Henrik presenterade bilder och informerade om erfarenheter från säsongen 2018. Många klubbar hade stora besvär med vattentillgången. Henrik gav klubbarna råd att skapa beredskap inför…………

………vattenbrist

 • tänka överlevnad  –  inte färg på gräset!
 • göra en vattenrevision med målet att 90% av vattnet ska hamna där det är tänkt.
 • använd underskottsbevattning och vattna upp till 60 –  80% av fältkapaciteten. Det sparar upp till 75% vatten  i jämförelse med torkbaserad bevattning.
 • upprätta en investeringsplan för förnyelse av bevattningsanläggningen.
 • upprätta en krisplan med prioriteringar för hur man ska hantera grönytorna vid extrem torka. Var sparar man först? I andra hand osv.
 • dokumentera på karta var alla ledningar finns.
 • säkra att det finns en buffert på ca 15000 kubikmeter för att klara två månader utan nederbörd.

  ………extrem nederbörd

 

 • kontrollera att dräneringarna fungerar
 • rita in på karta var dräneringarna finns
 • underhålla diken och dammar

Bra flygfoton kan köpas från Lantmäteriet.

Länsstyrelserna disponerar statliga pengar för olika typer av vattenvårdsprojekt som klubbar med behov av att skapa vattenreserver (dammar) kan söka medel från. UGF planerar att återkomma med mera information om detta i börja av hösten.

Bo Thyselius

UGFs kommitté för Bana & Miljö

====================================================================================

Till

Ordförande, klubbchef, greenkeeper/banansvariga

 Inbjudan till utbildnings- och ERFA-träff

Vädret under föregående sommar och innevarande vinter har varit en utmaning på många anläggningar. Forskarna säger att vi får räkna med mera extrema förhållanden i framtiden så det är viktigt att förhålla sig till detta. SGFs bankonsulenter har samlat på sig både positiva och negativa erfarenheter från klubbar i hela Sverige. Det är viktigt att alla som ansvarar för spelbarheten på banorna håller sig uppdaterade om vad som sker inom bl.a. grönyteforskning genom Sterf.

För att möta den kommande säsongen på bästa sätt och lära om hur vi långsiktigt kan förebygga problem bjuder Upplands Golfförbund in till en utbildnings- och ERFA-träff:

Dag:               Torsdag 4 april
Tid:                09:00 – 12:00
Plats:             Upsalas Golfklubb

Teman för träffen:

 • Uppföljning av förra årets torka – Hur förbereder man sin bana för längre perioder av torka.
 • Övervintring – hur ser det ut just nu – åtgärdsplan – erfarenhetsutbyte
 • Regler vid uttag av vatten och byggnation av dammar.
 • Kan LOVA eller LONA hjälpa till?
 • Övriga frågor

Anmälan

gör du genom att klicka på den här länken och fylla i dina uppgifter. (Håll nere Ctrl-knappen på ditt tangentbord samtidigt som du klickar på länken)
En anmälan för varje deltagare.  Anmäla flera personer – Klicka på länken flera gånger
Välkommen med din anmälan senast 2 april .

Välkommen

Henrik Norén                                                                                                             Bo Thyselius
Bankonsulent, SGF                                                                                                   Bana & Miljökommittén, UGF
E-post: henrik.noren@golf.se                                                                                E-post: bo.thyselius@gmail.com
Tfn: 0706 – 36 82 80                                                                                              Tfn: 0705 – 28 85 95

=================================================================================

2018-11-28

Rapport från uppstartsmötet om GEO-certifiering


Peter Edman, bankonsulent på SGF, informerade om GEO.

”Nya Miljöresan – GEO OnCourse” har startat

Deltagare från 8 klubbar, 7 från UGF-distriktet och 1 från Västmanlands GDF, träffades 28 november för att starta arbetet för att bli miljöcertifierade enligt GEO (Golf Environment Organisation). Deltagarna kommer att träffas ett antal gånger under 2019 för att stämma av arbetet med de 4 områden som ingår i certifieringen.

Svenska Golfförbundet har ett avtal med GEO som ger alla klubbar i Sverige möjlighet att kostnadsfritt använda den webbaserade verktyget GEO OnCourse, som är och anpassat för att dokumentera och utveckla verksamheten på just golfanläggningar. SGF har satt som mål att minst 100 klubbar ska ha erhållit GEO-certifiering år 2020. UGF siktar på att få med alla klubbar i distriktet och ger stöd och handledning till deltagarna under resans gång.

GEO OnCourse är översatt till svenska vilket gör det bekvämt att arbeta med.

Vill du veta mera om GEO finns information här (på engelska). För att komma åt demoversionen av GEO OnCourse behövs inloggning. Alla ordföranden och klubbchefer har fått inloggningsuppgifter. Du kan också vända dig till undertecknad för att få dessa.

Bo Thyselius

UGFs kommitté för Bana & Miljö

För epost till Bo Thyselius kopiera adressen nedan till din epost-tjänst:

bo.thyselius@hotmail.com


2018-10-17

Till
Ordförande
Kopia till greenkeeper, klubbchef, miljöansvarig i klubbarna i Upplands GDF

Inbjudan till informations- och uppstartträff om GEO-certifiering

Nya Miljöresan – GEO OnCourse

Dag: Onsdag 28 november
Tid: 19.00
Plats: Upsala GK
Sista anmälningsdag: 20 november

Se inbjudan här:

GEO Inbjudan till traff 28 november

_________________________________________________________________________________________________

2018-09-14

Så förbereder ni er inför höstens miljötillsynsprojekt

Viktig information till klubbchefer, banchefer, banägare och miljöansvariga.

Nu inleds det första nationella tillsynsprojektet om hantering av växtskyddsmedel på golfbanor. Alla golfanläggningar behöver förbereda sig inför besiktningen för att slippa anmärkningar och eventuella miljösanktionsavgifter. 

Projektet är initierat av Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Besiktningen kommer att utföras av inspektörer från kommunernas miljökontor.

SGF:s bankonsulenter har sammanställt ett antal viktiga punkter ni som golfanläggning bör gå igenom inför klubbesöken som pågår från och med nu till och med november. Läs informationen i bifogad PDF eller på golf.se. Bifogat hittar ni också checklistan med tillhörande lathund som samtliga miljöinspektörer kommer att utgå ifrån vid sina besök.

Det finns starka skäl att vara noggrann då vissa enkla fel och detaljer kan leda till anmärkningar, ålägganden, anmälan av miljöbrott och miljösanktionsavgifter som normalt ligger på cirka 10 000 kr.

Hör av er till klubbens bankonsulent om ni har frågor eller om något är oklart.

Läs checklistan på golf.se

____________________________________________________________________________________________________

Viktig ERFA- träff Bana & Miljö 5 september

5 september träffades 18 personer från 9 klubbar för att lyssna till och diskutera med SGFs bankonsulent Henrik Norén. Huvudämnen för dagen var dels erfarenheter från den gångna vintern och sommaren, dels vad kan/måste man göra på klubbarna för att så långt det går förebygga skador. Henrik visade många fotografier från olika banor i distriktet med stora skador både på greener, fairways och tees.

Bo Thyselius kompletterade med en historik och vision för miljöarbetet som måste till på klubbarna bl.a. för att kommunernas tillsyn kommer att öka. UGF kommer under hösten att erbjuda klubbarna stöd för att få GEO-certifiering.

Erfarenheter från den här säsongen har visat att klubbar som systematiskt genomfört nedanstående åtgärder är de som klarat sig bäst.

Vatten

 • Tillgången på vatten måste säkras. Bevattningsdammarna bör rymma behovet för längre perioder med torka. Under fyra veckor utan regn eller annat tillskott av vatten förbrukar en 18-hålsbana ca 12800 kubikmeter. Dessutom måste man ta hänsyn till att ca 20% av vattnet i dammarna avdunstar och att man aldrig ska tömma dammen lägre än att 1,5 meters djup finns kvar. Detta för att förhindra igenväxtning. Allt inräknat bör dammarna rymma 16-18000 kubikmeter.
 • Mycket vatten kan sparas genom att spridarna i bevattningsanläggningen är intrimmade och moderna och att man ”underskottsbevattnar”.

Greenerna

 • Avrinningen från greenerna måste skötas så att inget vatten blir stående. Ofta är det stopp vid ytterkanterna pga att en gräskant bildas vid foregreenen. Enklast åtgärdas detta genom att ett antal rännor grävs så vattnet kan ledas ut. Stående vatten och is dödar gräset.
 • Solinstrålningen till greenerna måste säkras genom att skuggande träd tas bort. Speciellt viktigt att säkra att vår- och höstsolen når hela greenen. Appen ”Sun seeker” är ett utmärkt hjälpmedel.
 • Buskar och lägre vegetation nära greenerna bör tas bort för att möjliggöra maximal luftväxling.
 • Luftning och dressning måste ske regelbundet för att förhindra att thatch bildas.
 • Vintertäckning av de mest utsatta greenerna kan vara en bra åtgärd.

Fairways

 • Luftning och dressning måste göras regelbundet för att förhindra att thatch bildas som både förhindrar gräset att utveckla bra rötter och vatten att tränga ner i marken.
 • Stödsådd som görs med en dubbeltallriksmaskin har visat sig fungera bäst. Att stödså utan att förutsättningarna i marken är bra fungerar dåligt.
 • Is som får ligga under längre tid dödar gräset och bör bearbetas så att gaserna kan försvinna

____________________________________________________________________________________________________

Sidan uppdaterad  2018-08-15

Inbjudan till utbildnings- och ERFA-träff

Vädret under föregående vinter och innevarande sommar har skapat problem på många anläggningar. Ska
man tro prognosmakarna så får vi räkna med mera extrema förhållanden i framtiden så det är viktigt att
förhålla sig till detta. SGFs bankonsulenter har under säsongen samlat på sig erfarenheter från hela Sverige
som man gärna förmedlar till oss alla. Det är givetvis också av yttersta vikt att alla som ansvarar för
spelbarheten på banorna håller sig uppdaterade om vad som sker inom bl.a. grönyteforskning genom
Sterf.
För att möta den kommande invintringen på bästa sätt och långsiktigt förebygga skador så långt det är
möjligt bjuder Upplands Golfförbund in till en utbildnings- och ERFA-träff:
Dag: Onsdag 5 september
Tid: 12.00 gemensam lunch (UGF bjuder), 13.00 – 16.00 Program.
Plats: Johannesbergs Golfklubb

Inbjudan med anmälningslänk


Under hösten kommer alla klubbar att bjudas in till en informationsträff med genomgång av GEO OnCourse. Sedan jobbar vi i studiecirkelform med några gemensamma träffar under vintern/våren då vi går igenom en del av GEO OnCourse i taget.

Läs här en aktuell info 2018-08-08 om Infodokument Nya Miljöresan GEO OnCourse


Mycket sevärd video från Göteborgs Golf Klubb, som på två minuter visar hur man vårdar golfbanan.


Skicka era nyanställda banarbetare på introduktionsutbildning!

Bankonsulent Henrik Norén SGF inbjuder till introduktionsutbildning i golfbaneskötsel på Johannesbergs GK den 22 maj 2018 kl. 08:30 – 15:30.
Utbildningen är kostnadsfri – UGF bjuder på lunch och fika.

Inbjudan som pdf


Nu är STERFs årsbok för 2017 färdig.  I den svenska sammanfattningen hittar du de viktigaste händelserna. Du hittar hela årsboken (på engelska) och den svenska sammanfattningen här!


GEO-certifiering
Inbjudan till informationsträff om miljöcertifiering kommer så snart det nya verktyget GetOnCourse är slutligt taget i drift


ERFA-träff för banpersonal och banansvariga i styrelsen
Vår bankonsulent Henrik Norén kommer att tillsammans med UGF bjuda in till en ERFA-träff någon gång före midsommar.
Vi återkommer med dag, tid och plats.
Den 10 oktober 2017 genomfördes den senaste ERFA-träff. Här finns referat.


Banskötsel
Vår bankonsulent Henrik Norén kommer under maj att besöka ett antal klubbar som anmält att de har stort behov av konsultation. Henrik är sedan tjänstledig och återkommer i augusti. Under tiden Henrik är ledig hänvisas till övriga bankonsulenter på SGF. Du hittar deras uppgifter på SGFs hemsida: http://www.golf.se/klubb-och-anlaggning/banskotsel/


Nya mallar stöd i arbetsmiljö

Golfklubben bedriver inte bara ideell idrottsverksamhet utan är ju i många fall också en arbetsgivare. Nu finns ett bra stöd av material kring arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor att ladda ner och använda. Tre mallar finns som kan göras till klubbens egna – arbetsmiljöpolicy, krishandbok, samt riskanalys och säkerhetsarbete.
Mallarna finns förstås på golf.se och du hittar dessa under rubriken checklistor och övriga mallar.

Läs och ladda ner