Kommittéer

-Kommittéer
Kommittéer 2018-04-07T10:27:49+00:00

De operativa arbetsuppgifterna har fördelats på kommittéer/arbetsgrupper med – i de flesta fall – en styrelseledamot som ansvarig/kontaktperson för varje kommitté.

Kommittéerna har tydliga mål, uppdrag och definierade aktiviteter samt egen budgetram.

Minnesanteckningar från kommittémöten publiceras här.

Tävling
Junior & Elit
Senior
Kommunikation & Marknad
Diciplin
Regler & hcp
Bana / Miljö
Handigolf