Höstårsmötet 2016


Leif Burwall, ledamot av SGFs valberedning

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 20 oktober 2016 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingarna kaffe och därefter föredrag av Leif Burwall, ledamot i SGFs valberedning samt behandling av övriga frågor.

Ordförande i GK eller klubbchefer erhöll kallelse via e-post 2016-09-05.

Handlingar kommer att publiceras här.

  • Förslag till dagordning
  • Röstlängd
  • Mall för fullmakt
  • Förslag till verksamhetsplan 2017
  • Proposition, förslag av stadgeändringar gällande § 20
  • Valberedningens förslag

​Höstårsmötet hölls 2016-10-20 på GolfUppsala, Söderby. 19 klubbar var anmälda men tyvärr fick några klubbar förhinder.

Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Carlsson, Enköpings GK. Rolf ledde som vanligt årsmötet på ett förtjänstfullt sätt.

På årsmötet antogs den föreslagna verksamhetsplanen för 2017 och årsmötet beslöt att anta nya stadgar för UGF.

Efter årsmöte berättade Leif Burwall, valberedningen SGF, om valberedningens arbete. Leifs bildspel.

Bent Syse, ordförande Wattholma GK, berättade om klubben och att anläggningen till stor del sköts ideellt. Det var intressant att få höra om klubbens historik, nuläget och att de med tillförsikt ser framtiden an.

I stället för blommor avtackades Rolf, Leif och Bent med golfbollar, med UGF-logga.

Informerades om att ett extra förbundsmöte kommer att hållas 2016-11-25 med anledning av antalet verksamhetsrevisorer i SGF och riktlinjer för verksamhetsrevisorerna. Förbundsstyrelsen föreslår två revisorer, idag är det tre. Riktlinjerna kan ni läsa här. Riktlinjer för verksamhetsrevisorer. En hel del synpunkter kom fram angående riktlinjerna. Reidar gavs i uppdrag att med utgångspunkt från det som anfördes skriva ett förslag till riktlinjer, förslaget skickas till alla klubbar i god tid före golftinget 19/11 där frågan färdigbehandlas.

UGF tackar UppsalaGolf för att vi fått nyttja lokalerna och för den utmärkta soppan restaurangen hade fixat.

Protokoll från höstårsmötet 2016 finns här.