Höstårsmötet 2015 

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 22 oktober 2015 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingarna kaffe och därefter föredrag av Bosse Bengtsson, biträdande generalsekreterare i Golfens Hus samt behandling av övriga frågor.

Bosse Bengtsson, bitr.generalsekretare SGF

Ordförande i GK eller klubbchefer erhöll kallelse via e-post 2015-08-24.

  • Förslag till dagordning
  • Röstlängd
  • Fullmakt
  • Förslag från valberedningen
  • Förslag till Verksamhetsplan och budgetram för 2016

Här finns referat från höstårsmötet 2015

Höstårsmötet hölls 2015-10-22 på GolfUppsala, Söderby. Det känns alltid bra då många representanter deltar och ett stort engagemang råder.

Till ordförande för årsmötet valdes Rolf Carlsson, Enköpings GK. Rolf ledde som vanligt årsmötet på ett förtjänstfullt sätt.

Efter årsmötet avtackades Mats Remon för sina fleråriga insatser i UGFs styrelse. Mats har alltid varit engagerad och lagt ned mycket tid i sitt uppdrag som ordförande för Ungdom/Elit – kommittén, ett uppdrag som han haft sedan 2010. Ett flertal år före 2010 har Mats arbetat med Handigolffrågor i distriktet. Mats avtackades med en litografi med golfmotiv av Bo Åke Adamsson, Tärna Sala.

UGF uppmärksammade och tackade kvällens värd Jan Högström GolfUppsala för deras fina insatser för tävlingsverksamheten under 2015. GolfUppsala har arrangerat JSM slag, Skol-SM, en JMI-tävling  och en av finaltävlingarna i Nordea Tour.

Bosse Bengtsson höll ett intressant och uppskattat föredrag om golfen i Sverige och Uppland, med aktuell statistik, bl.a. medlemsflöden i upplandsklubbarna.

Bosses Bildspel

Lennart Billfalk, ordförande Älvkarleby GK redovisade klubbens utvecklingsprojekt för vilket man fått pengar från Allmänna Arvsfonden, upplands Idrottsförbund och SGF.

Lennarts Bildspel