Höstårsmötet 2014 

Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund den 23 oktober 2014. Mötet blir på Scandic Nord i Uppsala kl. 18:00 och vi inleder med en lättare förtäring. Henrik Norén, bankonsulent, blir föredragshållare.

Handlingarna publiceras här i stadgeenlig ordning, dvs senast 14 dagar före årsmötet.

OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3  752 60 Uppsala eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 landgång med dryck, ca 18:45 mötesförhandlingar. Efter mötesförhandlingen kaffe och därefter föredrag av bankonsulenten Henrik Norén samt behandling av övriga frågor.

Kallelsen har skickats ut via e-post 2014-09-08 och handlingarna till mötet publicerades 2014-10-07.

  • Fullmakt
  • Röstlängd
  • Förslag till dagordning
  • Förslag till Verksamhetsplan och budgetram 2015
  • Förslag från valberedningen
  • Motion från GolfUppsala
  • Styrelsens motionssvar till GolfUppsala

 

En intressant föreläsning hölls av Henrik Norén, Bankonsulent, SGF, med special-Inriktning Växtnäring och allmän banskötsel med ansvarsområde Stockholm, Uppland och Gästrikland. Han redogjorde bland annat:

För hur de kommande bestämmelserna för användande av bekämpningsmedel kommer att påverka skötseln av golfbanor.

Hur utförande av hålpipning, vertikalskärning och sanddressning påverkar kvalitén på i första hand greenerna, men även fairways. Henrik avtackades med blommor.

Henrik Noréns bildspel