Höstårsmötet 2012

Här finns justerat årsmötesprotokoll.
Närvarolista och röstlängd.

Här finns kort referat från årsmötet.

Gunnar Håkanssons presentation
Gunnars presentation innehåller även bilder om Olympiagolfen, som Gunnar av tidsskäl inte visade. Olympiagolfens projektledare John Lindberg kommer till Golftinget och informerar om nyheterna inför 2013.
Asta Holms presentation

Verksamhetsplan och budget för 2013 (fastställd 2012-10-16)


Upplands Golfdistriktsförbund kallar härmed till höstårsmöte, jämlikt §11 i distriktets stadgar. Mötet äger rum den 16 oktober 2012 kl. 19.00 på Scandic Nord, Uppsala.

Landgång med dryck och kaffe serveras från kl. 18.00.

SGFs generalsekreterare Gunnar Håkansson medverkar.

Vid höstårsmötet skall väljas ordförande och tre styrelseledamöter för 2013. Verksamhetsinriktning och budget för 2013 ska behandlas och beslutas.

Mötet ska också utse tre klubbrepresentanter som tillsammans med UGFs ordförande ska representera distriktet på SGFs Golfting den 17-18 november.

Dagordning och handlingar kommer att läggas ut nedan senast 14 dagar före mötet. Obs fullmakt krävs om rösträtt ska utövas av annan än ordförande.

  • Mall för fullmakt
  • Av FS fastställd röstlängd
  • Förslag till dagordning (kompletterad 2012-10-15)
  • Förslag från Valberedningen
  • Förslag till Verksamhetsplan och budget för 2013