Härmed kallas till höstårsmöte med Upplands Golfdistriktsförbund torsdagen den 17 oktober 2019 kl 18:00 på GolfUppsala, Söderby. Vi inleder med lättare förtäring.

Handlingarna publiceras på hemsidan i stadgeenlig ordning, dvs. senast 14 dagar före årsmötet.
OBS! Eventuella motioner skall vara UGF-styrelsen tillhanda senast 30 dagar före mötet under adress
Upplands Golfförbund c/o Andersson Berthåga Lindväg 3, 752 60 Uppsala
eller via mail till reidar.andersson44@gmail.com

Kl. 18:00 lättare förtäring, ca 18:45 mötesförhandlingar.

Efter mötesförhandlingar kaffe och därefter kommer vi att behandla övriga frågor. En övrig fråga är att Eva Hultgren, Valberedning SGF, är inbjuden för att redovisa valfrågor inför FM 2020. En annan fråga även den inför FM 2020 är om en eventuell motion skall lämnas in från Upplands klubbar angående medlemsavgifter till SGF.

Kallelsen skickades ut via e-post 2019 09-04.

Möteshandlingar:
Förslag till dagordning
Fullmakt
UGFs Verksamhetsplan 2020
Valberedningens förslag UGF 2020