Viktig ERFA- träff Bana & Miljö 5 september

5 september träffades 18 personer från 9 klubbar för att lyssna till och diskutera med SGFs bankonsulent Henrik Norén. Huvudämnen för dagen var dels erfarenheter från den gångna vintern och sommaren, dels vad kan/måste man göra på klubbarna för att så långt det går förebygga skador. Henrik visade många fotografier från olika banor i distriktet med stora skador både på greener, fairways och tees.

Bo Thyselius kompletterade med en historik och vision för miljöarbetet som måste till på klubbarna bl.a. för att kommunernas tillsyn kommer att öka. UGF kommer under hösten att erbjuda klubbarna stöd för att få GEO-certifiering.

Erfarenheter från den här säsongen har visat att klubbar som systematiskt genomfört nedanstående åtgärder är de som klarat sig bäst.

Vatten

  • Tillgången på vatten måste säkras. Bevattningsdammarna bör rymma behovet för längre perioder med torka. Under fyra veckor utan regn eller annat tillskott av vatten förbrukar en 18-hålsbana ca 12800 kubikmeter. Dessutom måste man ta hänsyn till att ca 20% av vattnet i dammarna avdunstar och att man aldrig ska tömma dammen lägre än att 1,5 meters djup finns kvar. Detta för att förhindra igenväxtning. Allt inräknat bör dammarna rymma 16-18000 kubikmeter.
  • Mycket vatten kan sparas genom att spridarna i bevattningsanläggningen är intrimmade och moderna och att man ”underskottsbevattnar”.

Greenerna

  • Avrinningen från greenerna måste skötas så att inget vatten blir stående. Ofta är det stopp vid ytterkanterna pga att en gräskant bildas vid foregreenen. Enklast åtgärdas detta genom att ett antal rännor grävs så vattnet kan ledas ut. Stående vatten och is dödar gräset.
  • Solinstrålningen till greenerna måste säkras genom att skuggande träd tas bort. Speciellt viktigt att säkra att vår- och höstsolen når hela greenen. Appen ”Sun seeker” är ett utmärkt hjälpmedel.
  • Buskar och lägre vegetation nära greenerna bör tas bort för att möjliggöra maximal luftväxling.
  • Luftning och dressning måste ske regelbundet för att förhindra att thatch bildas.
  • Vintertäckning av de mest utsatta greenerna kan vara en bra åtgärd.

Fairways

  • Luftning och dressning måste göras regelbundet för att förhindra att thatch bildas som både förhindrar gräset att utveckla bra rötter och vatten att tränga ner i marken.
  • Stödsådd som görs med en dubbeltallriksmaskin har visat sig fungera bäst. Att stödså utan att förutsättningarna i marken är bra fungerar dåligt.
  • Is som får ligga under längre tid dödar gräset och bör bearbetas så att gaserna kan försvinna