DM 2018 Burvik Wattholma

-, Senior-DM 2018 Burvik Wattholma