På stämman den 16 april 2018 meddelades att Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland ska slås samman. Sammanläggen ska genomföras i samtliga distrikt och innebär att en juridisk person i respektive distrikt ska bedriva båda verksamheterna. Bakgrunden till beslutet är att det:

  • administrativt blir enklare med en juridisk person.
  • tydliggör det sammanhållna uppdraget mot specialdistriktsförbund och idrottsföreningarna i distriktet.
  • säkerställer en korrekt momshantering.

Då Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland redan idag arbetar väldigt integrerat kommer sammanläggningen inte att ha någon direkt påverkan på er som specialdistriktsförbund. Sammanläggning kommer inte att påverka verksamheten som utförs, utan påverkar enbart vem som utför verksamheten. Riksidrottsförbundet och SISU riks ska fortfarande vara två organisationer.

Även om all verksamhet som utförs av Upplands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Uppland framöver ska utföras av en juridisk person finns det ingen möjlighet till en fusion varigenom de båda juridiska personerna förs samman till en juridisk person. Istället måste en av de ideella föreningarna läggas ned genom en likvidation medan all verksamhet och kvarvarande tillgångar överförs till den andra ideella föreningen som får ett utökat uppdrag.

Sammanläggningen kräver ett beslut av både Upplands Idrottsförbunds och SISU Idrottsutbildarna Upplands respektive stämma. Därför kommer idrotteerna att bli kallade till extrastämmor som kommer genomföras den 10 april 2019. Där tas slutgiltiga beslut kring ett utökat uppdrag respektive nedläggning av de två organisationerna. Den faktiska sammanläggningen ska juridiskt träda i kraft den 1 januari 2020, vilket ger goda förutsättningar till ett välfungerande och kontrollerat genomförande.

Ev. frågor besvaras av Linus di Zazzo på 018-27 70 24 eller linus.dizazzo@uppland.rf.se.