Seriespelet

Omgång två har i stort sett fungerat bra och tävlingarna för omgång tre är utlagda . Vissa klubbar anger fortfarande inte kontaktperson vilket krånglar till kommunikationen. 

Gävles önskemål om deltagande i seriespelet.

Den 14 oktober 2016 svarade Reidar på Gäves förfrågan om deltagande år 2017. Här ett utdrag ur hans svar: ”Ni kan inför 2018 komma med en förfrågan om deltagande men då måste ni före augusti 2017 lämna ert önskemål till UGF så att vi hinner behandla ärendet formellt rätt.” Då ingen begäran inkommit kan vi anse ärendet om deltagande för Gävles del som avslutat.

Distriktsmästerskap 29 augusti på Grönlunds GK
Utskick till klubbar och senioransvariga skickades ut den 18 juli. Anders informerade om övriga förberedelser och att allt är under kontroll.

Senioravslutning 19 september
Inbjudan/anmälan skickas ut till klubbar och senioransvariga den 18 augusti. Sista anmälningsdag är 12 september. Motioner ska skickas till Sören Olsson senast 29 augusti. Motionerna och seniorkommitténs svar presenteras på hemsidan senast 12 september tillsammans med övrigt material inför konferensen.

Kommittémästerskap
Efter mötet spelades årets kommittémästerskapStort Grattis till Björn Frånlund som vann.